Dekaner går samman

Dekanerna för landets största humanistiska fakulteter sammanträder varje år. I år har inte bara VR:s avvecklingsplan för tidskriftsstödet diskuterats, utan också en gemensam tankesmedja. Läs hela Peter Aronssons inlägg och det öppna brev som formulerats till VR:s med anledning av turerna kring tidskriftsstödet.

Dekanerna för landets största humanistiska fakulteter sammanträder varje år för att överlägga om gemensamma frågor. Behovet av att kunna ge en gemensam både aktuell, relevant och långsiktig röst åt fakulteternas verksamheter blir alltmer tydlig. På initiativ av Per-Olof Erixon, dekan i Umeå, samlas nu alla bakom en gemensam tankesmedja som samlas för första gången torsdagen den 28 november i Stockholm. En profilerad yngre humanist från varje fakultet bildar stommen i tankesmedjan som nu ska finna sina former för att kunna verka både i aktuella och mer långsiktiga frågor för att visa fram humanioras kraft, betydelse och potential.

I samma anda av ökat engagemang gick det snabbt att på några dagar att samla alla dekaner till ett kraftfullt avståndstagande till VR:s planer på att dra tillbaka sitt viktiga stöd till några av våra tidskrifter. Jag ser detta som ytterligare ett tidens tecken på att en mer relevant och slagkraftig humaniora tar plats och ger djup och substans i samtidens frågor.

Det öppna brevet finns nedan:

ÖPPET BREV TILL VETENSKAPSRÅDET: BIDRAGSFORMEN FÖR TIDSKRIFTSSTÖD MÅSTE BEVARAS

Dekaner vid de humanistiska fakulteterna i Sverige ser med oro och bestörtning på det beslut som Vetenskapsrådet ämnar fatta angående indragning av tidskriftsstöd. Detta stöd är av yttersta vikt för publiceringsmöjligheter på de nordiska språken och därmed för såväl spridning som kommunikation med samhällsmedborgare om humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrön. I dagens brus av social medier kan tidskriftens betydelse för just spridning uppfattas som mindre relevant. Dock menar vi att dialogen om människans plats i historia, kultur, samhälle och framtid, liksom betydelsen av det egna språket i de allt skarpare formulerade förväntningarna på internationell publicering, förvaltas väl av de tidskrifter som här hotas av nedläggning. Likaså menar vi att en intellektuellt utmanande och forskningsangelägen debatt bör föras också på de nordiska språken.

Riktigt allvarlig är också den brist på förståelse för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens villkor som Vetenskapsrådets besked indikerar. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarsamhället använder sig inte – som naturvetenskap och medicin – av några få, stora och profitdrivna förlag. En mångfald ideella föreningar och små förlag ger ut tidskrifter med liten eller ingen förtjänst. Att open access-publicering, vars betydelse för hela forskarsamhället är oomtvistad, skulle minska kostnaderna för tidskrifterna är en missuppfattning.

Den ytterst blygsamma besparing som ett indraget tidskriftsstöd skulle medföra står inte på något sätt i paritet med skadeverkningarna för forskarsamhälle och forskningskommunikation. Bidragsformen för tidskriftsstöd måste därför bibehållas.

Margareta Hallberg, dekan, humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Patrik Larsson, dekan, fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet
Peter Aronsson, vicerektor, dekan, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet
Bo Hellgren, dekan, filosofiska fakulteten, Linköpings universitet
Catherine Norberg, dekan, filosofiska fakulteten, Luleå universitet
Lynn Åkesson, dekan, humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet
Susanne Öhman, dekan, fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet
Bengt Novén, dekan, humanistiska fakulteten, Stockholms universitet
Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten, Umeå universitet
Jan Lindegren, dekan, historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet
Björn Melander, dekan, språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet
Mikael Stenmark, dekan, teologiska fakulteten, Uppsala universitet

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar