Open access-tidskrifter behöver långsiktigt stöd

Claes-Fredrik Helgesson är redaktör för en nystartad open access-tidskrift och efterlyser ett mer genomtänkt och långsiktigt stöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga open accesstidskrifterna. Det indragna stöden från VR behövs mer än någonsin.

Som redaktör för nystartade och enbart elektroniska open accesstidskriften Valuation Studies skulle jag vilja dela några reflektioner kring frågan om stöd för tidskrifter mot bakgrund av Vetenskapsrådets planerade avveckling av det nuvarande tidskriftsstödet.  Förutom ett forskarnätverk och en god idé om tidskriftens profil var två saker avgörande för starten av tidskriften:

  • Det var, för det första, den fria tillgången till en etablerad infrastruktur och kompetens rörande elektronisk utgivning, vilket redan fanns på Linköpings universitet.
  • Den andra avgörande faktorn var anslag från det nu omdiskuterade tidskriftsstödet från VR.

Även om de publicerade artiklarna är fria att ladda ner, så kan inte allt arbete med att starta och driva en tidskrift utföras pro bono. Det gäller inte minst praktiska insatser från doktorander och juniora forskare, där engagemang i en tidskrift åtminstone till en liten del bör ersättas eftersom deras tidsanvändning så hårt är kopplad till olika prestationer som undervisning, avhandlingsarbete och externfinansierade projekt. Arbetet med att omvandla ett manuskript till en formgiven artikel är tidskrävande även om det färdiga resultatet kan laddas ner fritt.

Samtidigt som stödet i vårt fall från VR (100 000 kronor för 2012 och 50 000 kronor för 2013) var nödvändigt för att kunna starta Valuation Studies, så finns det flera anmärkningar att göra. Formen med relativt små och ettåriga stöd ger en osäkerhet i en verksamhet där det utan tvekan krävs ett långt och enträget arbete för att lyckas att etablera en tidskrift. Det tar helt enkelt tid att upparbeta en ställning som ger en bred internationell läsekrets, en stadig inströmning av manuskript av god kvalitet från forskare i olika länder och ett brett engagemang bland forskare att agera granskare. Kravet från VR att för stödet använda en extern revision av revisionsbyrå även då anslaget förvaltas på ett universitet blir också en i sammanhanget inte försumbar kostnad (mer än 10 procent av anslaget för 2013).

Merparten av kostnaderna för vetenskaplig publicering bärs inte av publiceringskanalen. De arbetsinsatser författare, redaktörer och granskare gör för att utarbeta bidrag av god kvalitet bärs i regel vare sig av de kommersiella förlagen eller av de mer ideellt drivna open access-kanalerna. Det är finansieringen av kringkostnader, såsom att sköta de mer administrativa delarna knutna till utgivning som är kruxet. Där har de kommersiella förlagen en modell där dessa kostnader finansieras genom prenumerationer av databaser som betalas av universitet och externa anslag (via olika former av OH-påslag). Motsvarande modell saknas ännu för open access och här kan verkligen små, men strukturellt långsiktiga lösningar göra en stor skillnad. Det finns en motstridighet i nuvarande situation där forskningsråd i allt större utsträckning kräver att resultaten från stöttade projekt ska publiceras i open access och samtidigt fortsätter att finansiera de kommersiella kanalerna (via OH på samma anslag).

Om open access ska värnas, behövs initiativ som ger ekonomiska förutsättningar för att skapa och upprätthålla kanaler för open access. Jämfört med det mesta i forskningspolitiska sammanhang så är det dessutom som jag försökt visa mycket små medel det handlar om.

Valuation Studies fick nyligen besked om stöd från VR om 100 000 kronor även för 2014, vilket är mycket glädjande. Det förtar dock inte den allmänna strukturella problematik som vi i likhet med många andra vetenskapliga tidskrifter utanför det kommersiella system sitter i.

Claes-Fredrik Helgesson, professor och redaktör Valuation Studies

http://valuationstudies.liu.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar