En nationell tankesmedja för humaniora har bildats!

Vår tid är en tid för humaniora. De omvandlingar vi ser omkring oss har teknologiska, sociala, geopolitiska, ekonomiska och miljömässiga förtecken, men för att förstå och hantera dem i all deras komplexitet måste även humanistiska kunskaper lyftas fram. Att förstå och diskutera människan och hennes olika roller, uttryck och relationer, såväl historiskt som i samtiden, är nödvändigt för att på ett konstruktivt sätt anta dagens stora utmaningar inom till exempel miljö, medicin, digitalisering, utbildning och integration/migration.

Detta utgör bakgrunden till bildandet av den nya tankesmedjan Humtank som den 3 april 2014, officiellt lanseras med en pressrelease på Medelhavsmuseet i Stockholm. Humtank har tillkommit på initiativ av dekanerna från tolv humanistiska fakulteter vid svenska lärosäten och ska initialt verka under tre år. Syftet är att bygga en bro mellan akademin och den övriga offentligheten och visa på humanistiska kunskapsområdens nödvändighet för samhällsutvecklingen. För att åstadkomma detta ska Humtank bland annat:

  • bidra med kritiska och konstruktiva inlägg i samhällsdebatten.
  • ta fram rapporter och granska offentliga skrivelser.
  • belysa företeelser inom samhälle och kultur ur ett humanistiskt perspektiv.
  • skapa opinion för att främja värdet av humanistisk kunskap och kompetens såväl inom som utanför akademin.
  • synliggöra den humanistiska kompetens som idag genomsyrar språkbruk, kultur- och samhällsliv.

Humtank vill med dessa strategiska punkter flytta fram humanioras position i offentligheten, och det utifrån premissen att varje samhällsfråga har en självklar humanistisk dimension. En följd av en sådan premiss är att kontraktet mellan universitet och omgivande samhälle måste omförhandlas och stärkas, samt att universitetens lagstadgade skyldighet att synliggöra sin verksamhet (den ”tredje uppgiften”) måste uppvärderas. Sveriges yrkesverksamma humanister måste också ges möjlighet att själva, som flera skribenter och debattörer redan hävdat i de senaste årens humanioradebatt, med större engagemang definiera sin roll och ta plats i det gemensamma samtalet. Humtank kommer att verka på bred front i syfte att påverka forskningspolitiken och fördelningen av universitetets resurser, delta i samhällsdebatten och inte minst arbeta för att humanistisk kunskap delas med en bredare allmänhet. Ett vitalt kunskapssamhälle behöver humanistiska kompetenser för att stå väl rustat inför de komplexa utmaningar som kännetecknar vår globaliserade värld. Vår tid är alltså en tid för humaniora.

* Humtank består av Marie Cronqvist (Lunds universitet), Jesper Enbom (Umeå universitet), Fanny Forsberg Lundell (Stockholms universitet), Helen Fuchs (Högskolan i Halmstad), Jonas Harvard (Mittuniversitetet), Jonas Ingvarsson (Karlstads universitet), Lina Nyroos (Uppsala universitet), Jesper Olsson (Linköpings universitet), Anna Sofia Rossholm (Linnéuniversitetet), Josefin Rönnbäck (Luleå tekniska universitet), Andrej Slávik (Göteborgs universitet) samt David Thurfjell (Södertörns högskola).

För kontaktuppgifter se Humtanks hemsida: www.humtank.se

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress publiceras inte. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

E-post*

Kommentar